PODMÍNKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je PS electronic, s.r.o., IČ: 26461757 se sídlem Střížkovká 50/82, Praha 8, 18000.

 2. Kontaktní údaje správce jsou:

adresa: Střížkovská 82, 18000, Praha 8

e-mail: odbyt@pselectronic.cz

telefon: 222 541 475

 1. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

 2. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.


II. ZDROJE A KATEGORIE ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.


III. ZÁKONNÝ DŮVOD A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:

 1. Účelem zpracování osobních údajů je:

 1. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.


IV. DOBA UCHOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 1. Správce uchovává osobní údaje:

 1. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.


V. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ (subdodavatelé správce)
 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby

 1. Správce nemá v úmyslu předeat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.


VI. VAŠE PRÁVA
 1. Za podmínek uvedených v GDPR máte

 1. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.


VII. PODMÍNKY ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.


VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

 2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.
Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.